Všeobecné obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY (ďalej len „VOP")

Čl. I.

Objednávka

Objednávateľ si záväzne objednáva tovar ponúkaný dodávateľom podpisom na objednávke. Okamihom podpisu objednávky dodávateľom a objednávateľom je uzavretá kúpna zmluva o dodaní tovaru (ďalej len „kúpna zmluva"), pričom právne vzťahy medzi dodávateľom a objednávateľom (ďalej spolu len „zmluvné strany") sa spravujú týmito VOP a Občianskym zákonníkom.

Čl. II.

Kúpna cena a platobné podmienky

Kúpnu cenu tovaru stanovuje dodávateľ v cenníku tovaru, ktorý je súčasťou objednávky. Ak nie je uvedené inak, kúpna cena tovaru uvedená v cenníku tovaru je s DPH.

Kúpnu cenu tovaru môže objednávateľ uhradiť dodávateľovi v hotovosti alebo bankovým prevodom na účet dodávateľa uvedený v objednávke, v závislosti od spôsobu dodania tovaru a dohody zmluvných strán. Kúpnu cenu je objednávateľ povinný uhradiť dodávateľovi na základe dodávateľom vystavenej faktúry znejúcej na kúpnu cenu všetkých objednávateľom objednaných tovarov, pričom kúpna cena je splatná a) v prípade dodania tovaru zásielkovou službou (UPS, poštou) – na dobierku, okamihom prevzatia tovaru objednávateľom; b) v prípade dodania tovaru jeho osobným odovzdaním zástupcom dodávateľa objednávateľovi a dodania tovaru zásielkovou službou bez dobierky, do štrnástich dní odo dňa prevzatia tovaru objednávateľom. Kúpnou cenou tovaru sa na účely týchto VOP rozumie kúpna cena vrátane balenia tovaru a nákladov na dopravu tovaru (poštovné, prepravné), ak objednávateľ v závislosti od kúpnej ceny všetkých ním objednaných tovarov splnil podmienky na jeho oslobodenie od úhrady nákladov na dopravu tovaru uvedené v rabatovej tabuľke, ktorá je súčasťou objednávky (ďalej len „rabatová tabuľka").Dodávateľ poskytuje v závislosti od výšky kúpnej ceny všetkých objednávateľom objednaných tovarov a spôsobu platby kúpnej ceny zľavu z kúpnej ceny, na ktorú má objednávateľ nárok a to v rozsahu a za podmienok uvedených v rabatovej tabuľke. Kúpna cena sa považuje za uhradenú a) v prípade jej úhrady v hotovosti, okamihom jej zaplatenia v plnej výške do pokladne dodávateľa; b) v prípade jej úhrady bankovým prevodom na účet dodávateľa, okamihom, keď je pripísaná na účet dodávateľa v plnej výške, k jeho voľnej dispozícii. Povinnosť objednávateľa uhradiť kúpnu cenu tovaru nie je dotknutá ani v prípade vzniku nárokov objednávateľa z vád tovaru (čl. V. VOP). Objednávateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu dodávateľa kúpnu cenu jednostranne započítať.

Čl. III.

Dodanie tovaru

Dodávateľ sa zaväzuje dodať tovar objednávateľovi podľa druhu a v množstve podľa objednávky a zabaliť ho spôsobom obvyklým. Tovar je dodávateľ oprávnený dodať objednávateľovi a) prostredníctvom zásielkovej služby na dobierku; b) prostredníctvom zásielkovej služby bez dobierky; c) prostredníctvom zástupcu dodávateľa – osobným odovzdaním tovaru objednávateľovi. Dodávateľ splní svoju povinnosť dodať tovar objednávateľovi okamihom, keď umožní objednávateľovi nakladať s tovarom v mieste dodania tovaru. Ak sa miesto dodania tovaru nezhoduje s bydliskom, sídlom resp. miestom podnikania objednávateľa uvedeným v objednávke, objednávateľ je povinný uviesť v objednávke takéto miesto dodania tovaru. V opačnom prípade je dodávateľ oprávnený dodať tovar do miesta, ktoré je v objednávke uvedené ako bydlisko, sídlo resp. miesto podnikania objednávateľa. V prípade dodania tovaru prostredníctvom zásielkovej služby – na dobierku, sa za miesto dodania tovaru považuje adresa uvedená v oznámení zásielkovej služby o uložení zásielky ako miesto, kde si objednávateľ môže tovar prevziať. Lehota na dodanie tovaru je 14 dní a začína plynúť odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar kedykoľvek počas plynutia lehoty na dodanie tovaru. Prípadné požiadavky objednávateľa na zmenu predmetu kúpnej zmluvy (napr. objednanie väčšieho množstva tovaru a pod.), pokiaľ sú dodávateľom akceptované, predlžujú dohodnutú dodaciu lehotu o ďalších 14 dní. Nedodržanie dodacej lehoty zo strany dodávateľa sa nepovažuje za závažné porušenie kúpnej zmluvy. Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť potrebnú na dodanie tovaru, tovar bezodkladne po jeho dodaní prevziať, jeho prevzatie potvrdiť v dodacom liste alebo v prepravnom liste a zaplatiť zaň riadne a včas kúpnu cenu. Zmluvné strany sa dohodli, že tovar je oprávnená od zástupcu dodávateľa resp. zásielkovej služby prevziať len osoba oprávnená konať v mene objednávateľa (napr. štatutárny orgán a pod.), osoba písomne splnomocnená objednávateľom na prevzatie tovaru alebo osoba objednávateľom poverená na prevzatie tovaru v objednávke. Objednávateľ je povinný prezrieť tovar ihneď po jeho prevzatí. Ak objednávateľ tovar neprezrie alebo nezariadi, aby sa prezrel v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare (čl. IV. VOP), môže uplatniť nároky z vád (čl. V. VOP) zistiteľných pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prechodu nebezpečenstva škody na tovare. Dodávateľ odovzdá spolu s dodaním tovaru objednávateľovi aj doklady vzťahujúce sa na tovar v mieste tohto dodania. Dokladmi vzťahujúcimi sa na tovar sú najmä a) dodací list alebo prepravný list; b) návod na použitie tovaru; c) faktúra podľa čl. II bodu 2 VOP.

Čl. IV.

Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody na tovare

Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k tovaru a nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa okamihom dodania tovaru.

Čl. V.

Vady tovaru a reklamačný proces

Dodávateľ zodpovedá len za tie závady, ktoré má tovar v okamihu prechodu nebezpečenstva škody na tovare na objednávateľa. Nároky objednávateľa z závad tovaru zanikajú, ak nie sú uplatnené písomne (ďalej len „Reklamácia") bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa dodania tovaru objednávateľovi. Reklamácia musí byť doručená dodávateľovi a musí obsahovať a) identifikáciu objednávateľa v rozsahu podľa kúpnej zmluvy; b) dátum uzavretia kúpnej zmluvy (vyhotovenia objednávky), na základe ktorej bol tovar dodaný; b) číslo dodacieho listu alebo prepravného listu; c) kód a názov vadného tovaru; d) popis závady tovaru; e) dátum a podpis objednávateľa. Ak objednávateľ neuplatní závady tovaru v súlade s bodom 2 tohto čl. VOP, má sa za to, že tovar bol objednávateľovi dodaný riadne, včas, v plnom rozsahu a bez akýchkoľvek vád. Dodávateľ v prípade akceptovania Reklamácie, podľa vlastného uváženia tovar nahradí, dodá chýbajúci tovar, prípadne poskytne objednávateľovi primeranú zľavu z kúpnej ceny. Objednávateľovi z dôvodu reklamácie vád nevzniká nárok na náhradu škody. Dodávateľ nezodpovedá za vady tovaru, ktoré boli spôsobené po dodaní tovaru vonkajšími vplyvmi (nesprávne používanie, nesprávne skladovanie, vyššia moc a pod.). Žiadne ďalšie záväzky s výnimkou tých, ktoré sú uvedené v týchto VOP, dodávateľ na seba nepreberá.

Čl. VI.

Sankcie za porušenie zmluvy

V prípade, že objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť zaplatiť riadne a včas kúpnu cenu tovaru, je povinný zaplatiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z kúpnej ceny všetkého objednaného tovaru uvedenej v príslušnej objednávke, a to za každý i začatý deň omeškania s platením kúpnej ceny. Omeškanie objednávateľa s platením kúpnej ceny tovaru je podstatným porušením kúpnej zmluvy a týchto VOP, na základe čoho je dodávateľ oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy. V prípade, že objednávateľ poruší svoju zmluvnú povinnosť poskytnúť dodávateľovi súčinnosť potrebnú na dodanie tovaru alebo prevziať tovar, je povinný znášať náklady opakovaného dodania tovaru a uhradiť dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 167,-EUR. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto čl. VOP, nie je dotknutý nárok na náhradu škody.

Čl. VII.

Trvanie a ukončenie zmluvného vzťahu založenom objednávkou

Zmluvný vzťah založený kúpnou zmluvou zaniká splnením záväzkov z nej vyplývajúcich zmluvnými stranami. K ukončeniu zmluvného vzťahu založenom kúpnou zmluvou môže dôjsť kedykoľvek na základe písomnej dohody zmluvných strán alebo odstúpením od kúpnej zmluvy z dôvodov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy. Užívateľ, ktorý je spotrebiteľom je oprávnený od zmluvy odstúpiť do siedmich pracovných dní odo dňa jej uzavretia. Užívateľ nie je oprávnený odstúpiť od Zmluvy, ak sa Služba začala plniť s jeho súhlasom pred uplynutím lehoty na odstúpenie od zmluvy. 8.2. Odstúpením Užívateľa od zmluvy podľa bodu 8.1 týchto VOP sa zmluva od začiatku zrušuje. Poskytovateľ je povinný nepokračovať v poskytovaní Služby a vrátiť Užívateľovi najneskôr v lehote 15 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy cenu zaplatenú za službu alebo preddavok, ktorý Užívateľ uhradil vrátane nákladov, ktoré Užívateľ vynaložil v súvislosti s objednaním Služby.

Čl. VIII.

Ďalšie podmienky

Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách a skutočnostiach, o ktorých sa v súvislosti s plnením povinností podľa kúpnej zmluvy dozvedia a ktoré majú zostať utajené na žiadosť niektorej zmluvnej strany, a to počas celého trvania zmluvného vzťahu založeného kúpnou zmluvou ako aj v priebehu dvoch rokov po jeho skončení. Zmluvné strany sa zaväzujú udržiavať takéto informácie a skutočnosti v absolútnej tajnosti, nevyužiť ich vo svoj prospech, neprezradiť alebo inak sprístupniť tretím osobám, neponechať ich mimo permanentného dohľadu a ani ich iným spôsobom nezverejniť. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi v rámci plnenia vzájomných povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy sa bude uskutočňovať výlučne písomnou formou, a musí byť doručená druhej zmluvnej strane osobne s potvrdením doručenia alebo elektronickou poštou, faxom pričom potvrdením prenosu sa považuje správa za doručenú. Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť, adresovaná druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v objednávke resp. písomne vopred aktualizovanú adresu sa považuje za doručenú aj v prípade nevyzdvihnutia doporučenej zásielky, a to po troch dňoch od jej uloženia na pošte.

Čl. IX.

Záverečné ustanovenia

V prípade, že niektoré vzťahy sú upravené odlišne v objednávke a v týchto VOP, prednosť má objednávka. Spory medzi zmluvnými stranami pri plnení zmluvných povinností budú riešené prioritne vzájomným rokovaním. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky majetkové spory vzniknuté v súvislosti s realizáciou kúpnej zmluvy budú rozhodované s konečnou platnosťou v rozhodcovskom konaní jedným rozhodcom určenom na základe dohody zmluvných strán. V prípade, že sa zmluvné strany nedohodnú na určení rozhodcu do troch dní od prijatia žaloby druhou stranou na začatie rozhodcovského konania a výzvy k určeniu rozhodcu, bude rozhodca určený dodávateľom. O nákladoch a trovách rozhodcovského konania, ktoré tvoria odmena rozhodcu (rozhodcovský poplatok), hotové výdavky k uplatneniu a ochrane svojich práv a náklady právneho zastúpenia zmluvných strán, rozhoduje určený rozhodca. Pre určenie ich výšky sa použijú primerane ustanovenia príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že rozhodcovské konanie bude vedené písomne, v slovenskom jazyku a uskutoční sa v Slovenskej republike. Kúpnu zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy. Ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie objednávky alebo týchto VOP alebo jeho časť neplatné alebo neúčinné, nedotýka sa to ostatných ustanovení objednávky alebo VOP, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie alebo jeho časť novým ustanovením alebo jeho časti platným a účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného.

Dodávateľ:

RNDr. M. Hovorka , Airconfuji Slovensko s.r.o.